Regjeringen kunne avgjort foretatt seg mer for å sikre bransjens fremtid, mener administrerende direktør i SMB Norge, Jørund Rytman. (Foto: Susanne A. Finnes)

Det er NÅ det må satses!

Det er i nedgangstider det må satses. Slik er det entydige svaret Stolt Håndverker får på sin rundspørring om hva som er konsekvensen av «dyrtiden» og utfordringen for bygge- og anleggsbransjen vi nå er inne i. Dersom det ikke satses knallhardt nå, vil man mangle fagfolk i årene framover. Men hva er avstanden mellom det som bør gjøres – og det som skjer?

Mer forutsigbarhet

–Hva burde i grunnen regjeringen ha gjort i dagens situasjon? Bør staten øke sin byggeaktivitet for å sikre arbeidsplasser i byggenæringen?

–Det regjeringen først og fremst burde gjort, var å føre en forutsigbar nærings- og skattepolitikk. Det hadde langt på vei hindret dagens situasjon, sier stortingsrepresentant for FrP og medlem av næringskomiteen på Stortinget, Sivert Bjørnstad. Han har også erfaring fra finanskomiteen, og fortsetter: Nå som skaden har skjedd, burde man derimot senke skatter og avgifter – men også satse på investeringer, blant annet i infrastruktur. (Som veier og jernbane – red. anm.)

–Bør politikerne etter deres mening treffe tiltak for å sikre at det blir tryggere å ta inn lærlinger – selv om bransjen kortsiktig sliter?

–Fremskrittspartiet har i lengre tid vært pådriver for å styrke lærlingstilskuddet og fjerne arbeidsgiveravgiften på lærlinger. Det vil fungere som både en trygghet og et insentiv for bedrifter når de skal vurdere inntak av lærlinger, understreker Bjørnstad.

Arbeidsgiveravgiften på lærlinger bør fjernes, mener Sivert Bjørnstad (FrP)

Det er NÅ man må satse

–Vi er bekymret for at en manglende satsing på lærlinger nå, vil komme til å straffe seg, sier Stolt Håndverkers egen eier, Anita Lindberg. Hun er tydelig på at kanalen hun selv har startet og nå eier, er kommet for å bli. Men samtidig legger hun heller ikke skjul på at det har gått tregere enn forventet å få med seg bransjen på kanalens satsing på lærlinger og og rekruttering til yrkesfagene.

–Hva tror du dette kommer av, og er dette en utvikling som er sterkere nå når det er dyrtid?

–Det vi ser, er at leverandører og bransjen generelt nok er ganske konservative når det gjelder å satse på nye initiativ. Bygge- og anleggsbransjen er jo kjent som en ganske konservativ bransje, og det har vi fått merke: Med noen få unntak, som har sett hva vi kan bety for bransjens utvikling og rekruttering, så er dette en ganske treg materie. Og det er trist, for det er jo nettopp nå i nedgangstider at de smarte bedriftene virkelig satser. For det er i nedgangstider man bør satse, det er jo allmennkunnskap.

Anita Lindberg: Det er NÅ man må satse!

–Men nå har jo en stor del av den østeuropeiske arbeidskraften reist hjem, hvordan kommer dette til å slå ut?

–Nettopp! Dette bekymrer oss, og vi hadde derfor forventet en ganske massiv satsing fra bransjen generelt, og leverandører spesielt, for å bidra til rekrutteringen. Men dette uteblir i for stor grad. Det kan virke som om de som kunne ha bidratt til en massiv kampanje på ungdomsskoler og i diverse media, heller velger å spare pengene. Det er jo en legitim vurdering, men vi mener det er feil kur mot kommende bemanningsmangel: Det er nemlig NÅ man burde satse, og de som gjør det, ser vi som morgendagens vinnere, slår Anita Lindberg fast.

FULL stopp i boligbyggingen

–Vi har sett en full stans i boligbyggingen, og det har forverret bolignøden, både i hovedstaden og andre steder, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund Rytman. Han jobber til daglig for små og mellomstore bedrifters kår, og har lenge advart mot den manglende satsingen på byggebransjen:

–Vi har sett at konkursene ville komme, rett og slett på grunn av regjeringens unnfallenhet. Når man ikke satser, mister bedriftene oppdrag, og dessuten har vi en utlånsforskrift som ytterligere bremser både for husholdningene og indirekte for eiendomsutviklere, håndverkere og entreprenører. Man burde endret denne, og dessuten bidratt til mer forutsigbare betingelser. I stedet er det lagt et grunnlag for en negativ sirkel: Folk blir mer forsiktige med pengene, satser mindre, og det strammes inn overalt. For boligbyggingen har det betydd bråstopp, og for bygge- og anleggsbransjen er det skikkelig vanskelig om dagen, avslutter Rytman.

Den største næringen

På vegne av fungerende administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) har kommunikasjonsrådgiver Nils Michael Nilsson Ramsøy svart slik på hva som bør gjøres i dagens situasjon:

–Bygge- og anleggsbransjen sysselsetter om lag 250.000 personer i Norge, og er dermed den største fastlandsnæringen vi har som skaper verdier og arbeidsplasser over hele landet. Det er viktig å utnytte den kompetansen og kapasiteten som fortsatt ligger i markedet, slik at verdiskapning og sysselsetting opprettholdes. Forutsigbarhet er særlig viktig for alle bedriftene som investerer i kompetanse og maskiner. EBA mener det er viktig å styrke satsingen på drift og vedlikehold av infrastruktur, samt å satse tungt på Husbanken og styrket kommuneøkonomi. Disse punktene er viktige for å opprettholde aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen.

–Men hva med lærlingene i en slik situasjon – og rekrutteringen?

–EBAs medlemmer tar inn lærlinger også i lavkonjunkturtider, selv om det er noen færre som tas inn. Lærlingene er de siste som skal permitteres, men de må selvfølgelig få forsvarlig opplæring. Lærlingordningen er den beste måten for bedriftene å skaffe seg fremtidig arbeidskraft på, og selv om vi er nede i en bølgedal nå, vil markedet snu. Det er også forskjell på bygg og anlegg. Anleggsmarkedet går bedre enn byggemarkedet, avrunder Nils Michael Nilsson Ramsøy.